به مجموعه ای از تجهيزات در يک برج خنک کننده که فن را به دوران می آورد، ارابه فن يا مجموعه رانش فن برج خنک کننده می گويند.
ارابه فن ، تأثير اساسی بر بازده يک برج خنک کننده دارد.
به مجموعه فوق ، سيستم کاهش دور برج خنک کننده نيز گفته می شود.
معمولا” ارابه فن در يک برج خنک کننده شامل اجزای زير است:

-فن استک
– الکتروموتور
– گيربکس
– درايو شفت
– تسمه و پولی
– شافت و بلبرينگ ها

سيستم های مستقيم کاهش دور برج خنک کننده

در يک سيستم مستقيم کاهش دور طرز کار برج خنک کننده اجزايي نظير الکتروموتور، و فن و گيربکس هم محور و هم راستا هستند.
در اين نوع برج خنک کننده ها ابتدا هوای خروجی از برج خنک کننده با فن برخورد داشته و در ادامه ، از اطراف موتور گذر می کند.موتور برج خنک کننده معمولا” به شکلی قرار می گيرد که هوای گرم و مرطوب خروجی از برج خنک کننده، به داخل موتور وارد نمی شود و از گرم شدن الکتروموتور جلوگيری می شود.
سيستم های مستقيم در هر دو نوع برج خنک کننده از نوع برج مکشی و برج دمشی کاربرد دارند.
در برخی از برج خنک کننده های سيستم مستقيم، گيربکس حذف و فقط از الکتروموتور با دور پايين استفاده شده و فن برج خنک کننده ، مستقيما” به موتور متصل و دوران می کند.
سيستم کاهش دور تسمه ای برج خنک کننده:
در برخی از برج خنک کننده ها محور گردش فن و محور گردش الکتروموتور هم راستا بوده ليکن ارتباط بين اين دو از طريق واسطه ای بنام تسمه و پولی انجام می گيرد. اين مجموعه از کاهش دور، شامل محور و ياتاقان ، تسمه ، پولی موتور و پولی پروانه می باشد.برج خنک کننده های دمشی و برج خنک کننده های مکشی هر دو امکان استفاده از اين سيستم کاهش دور را دارند.

مجموعه رانش فن در يک برج خنک کننده

سيستم متقاطع کاهش دور برج خنک کننده

در اين سيستم ، موتور و فن برج خنک کننده در يک راستا قرار نداشته و از يک گيربکس که محورهای ورودی و خروجی آن نسبت به يکديگر زاويه 90 درجه دارند .الکتروموتور برج خنک کننده معمولا” در خارج از مسير هوای خروجی از برج خنک کن قرار دارد و از يک درايو شفت جهت انتقال دور از موتور به گيربکس استفاده می شود.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که لزوم استفاده از سيستم کاهش دور در يک برج خنک کننده چیست ؟
علت صرف هزينه جهت کاهش دور در يک برج خنک کننده ، محدوديتی است که در سرعت خطی در نوک يک فن وجود دارد و لذا با کاهش دور، از ايجاد آسيب های جبران ناپذير در برج خنک کننده جلوگيری می شود.
جهت کاهش دور در يک برج خنک کننده ، از گيربکس يا موتور دور پايين يا تسمه و پولی استفاده می شود. موتور دور پايين معمولا” در برج خنک کننده های کوچک استفاده می شود که فن آنها قطر پايينی دارند.
دور الکتروموتور بر اساس فرکانس و تعداد قطب موتور برج خنک کننده بدست می آيد:

تعداد قطب / (120* (HZ) فرکانس) = (RPM) دور موتور

موتورهايي که در برج خنک کننده بکار می روند دارای تعداد قطب های 8 ،6 ، 4 ، 2 هستند.

جهت کاهش دور الکتروموتور در يک برج خنک کننده گاهی از اينورتر استفاده می شود و دور الکتروموتور را کاهش می دهند. اينورترها فرکانس را تغيير می دهند و چنانچه در رابطه فوق شرح داده شد با کاهش فرکانس دور موتور کاهش پيدا می کند. در صورتيکه دور الکتروموتور و در نتيجه دور فن تا حد مناسب کاهش نيابد، موجب ايجاد لرزش و در نتيجه خسارت در ارابه رانش برج خنک کننده می شود.

سایر لینک های سایت:

تعمیرات هواساز خانگی هواساز خانگی هواساز آپارتمانی برج خنک کننده فایبر گلاس برج خنک کننده چیلر مینی چیلر برج خنک کننده بتنی

دیدگاهتان را بنویسید