صافی خشک کن يا Filter – Drier يکی از اجزای مهم در هر چيلری می باشد. حذف صافی خشک کن به تنهايي، می تواند کار يک چيلر را متوقف نمايد.ذرات خارجی و ناخالصی ها و همچنين رطوبت در مدار چيلر که موجب ايجاد خساراتی به اجزای چيلر نظير شير برقی، شير انبساط، و از همه مهمتر کمپرسور چيلر و همچنين اجزای ديگر می شود. از طرفی ، وجود ذرات و رسوبات در مدار چيلر ممکن است موجب يخ زدن دهانه شير انبساط چيلر شود.

بنابر آنچه ذکر شد، روغن و گاز مبرد بايد از رطوبت و ذرات ناخالصی پاک شوند.صافی – خشک کن چنانچه از اسم آن پيدا است هر دو کار: صافی ذرات و خشک کردن از رطوبت را در مدار چيلر انجام می دهد.

صافی و خشک کن به همراه يکديگر در يک قطعه جمع شده و بهمين دليل صافی – خشک کن يا Filter – Drier ناميده می شود.

در يک صافی – خشک کن ، در داخل محفظه يک خشک کن يا ماده جاذب رطوبت از جنس سيليکاژل ، يا آلومين فعال و يا سولفات کلسيم يا مواد زئوليتی قرار داده می شود. در مرکز خشک کن توری هايي جهت صافی ذرات قرار داده می شود و مبرد چيلر ابتدا در ورودی به صافی خشک کن، پس از عبور از صافی ياد شده خشک شده و رطوبت آن گرفته شده و سپس به سمت خروجی صافی خشک کن حرکت و قبل از خروج ، از توری صافی عبور و ذرات آن گرفته می شود و بدين ترتيب مبرد قبل از ورود به بخش های ديگر چيلر، از ذرات و رطوبت پاک می شود.

جهت اطمينان بيشتر ، و جهت حفظ اجزای مهم و گرانقيمت چيلر و هواساز ، در مواردی ممکن است در بخش ورودی کمپرسور (ساکشن) از فيلتر جداگانه ای استفاده شود بدين ترتيب ضريب اطمينان بالاتری جهت خالص کردن مبرد چيلر، از ذرات خارجی و رطوبت بوجود می آيد.

شيشه بازديد يا سايت گلاس

شيشه بازديد يا سايت گلاس (Sight Glass) يکی از اجزای مدار چيلر هستند که به کمک آن مبرد عبوری داخل لوله ها مشاهده و از وضعيت کارکرد چيلر اطمينان حاصل می شود.مبرد وسيله ای است دارای يک چشمی شيشه ای که در مدار چيلر و برج خنک کننده ، معمولا قبل از شير انبساط قرار می گيرد.

در کنار شيشه بازديد يک رطوبت نمای رنگی وجود دارد که با استفاده از آن وضعيت وجود يا عدم وجود رطوبت در مدار چيلر آشکار می گردد. بعنوان مثال صورتی شدن آن به معنی وجود رطوبت در مدار چيلر است و سبز شدن آن به معنی عدم وجود رطوبت در گاز مبرد چيلر است.در صورت مشاهده حباب در شيشه بازديد مشخص می شود که گاز مبرد چيلر دچار تبخير آنی شده است و آن نيز بدليل کمبود مبرد در مدار چيلر و يا بار زياد يا دلايل ديگر است.

شير سرويس يا شير شارژينگ در چیلر

علاوه بر شير برقی و شير انبساط و اجزای ديگر که در مدار چيلر نصب می شوند، يک جزء کمکی نيز در مدار چيلر نصب می شود که نقش اصلی ندارد ولی جهت عمليات تکميلی يا تعميری در چيلر بکار می روند.

اين شيرها در عملياتی نظير شارژ مبرد و يا جدا کردن يک بخشی ، از مدار چيلر يا تخليه گاز مبرد و يا موارد ديگر مورد استفاده قرار می گيرند.

نوعی از شير سرويس ، بنام شير سرويس مکش و دهش است.جهت جدا کردن کمپرسور از مدار چيلر می توان از شير سرويس مکش _ دهش استفاده نمود.

اين شير، دو راهه است و دارای دهانه مکش و دهانه دهش است.با بستن اين دو دهانه می توان کمپرسور را از مدار جدا کرد. از دهانه کناری آن می توان گاز مبرد به چيلر تزريق ، يا فشار سنج بر روی آن نصب نمود.در مورد ديگری از کاربرد اين شير ، مي توان آنرا در مدار چيلر بين کمپرسور و اواپراتور قرارداده و يا بين کمپرسور و کندانسور نصب نمود.

دیدگاهتان را بنویسید