– ساختمان برج خنک كننده

برج هاي خنك كننده از قسمت هاي زير تشكيل شده اند :
1- حوضچه هاي بتني (BASIN)
حوضچه كه در كف برج قرار گرفته و آب پس از خنك شدن در آن جمع شده و كسري آب برج (MAKE UP) نيز در آن تزريق مي گردد .در بعضي از سيستم ها مواد ممانعت كننده (INHIBITOR) هم در اين ناحيه به برج اضافه مي شود . در بعضي از برج ها شير تخليه در كف حوضچه قرار گرفته و به صورت سيفونه مواد معلق ومواد محلول را از برج به بيرون حوضچه تخليه مي كند. حوضچه برج بهترين جا جهت ايجاد ميكروارگانيزم هاي هوازي و بي هوازي ولجن به شمار مي رود و وقتي كه برج مدتي از مدار خارج شده باشد بوي تعفن از آن به مشام خواهد رسيد . در حوضچه هاي خيلي عميق نظير حوضچه هاي برج هاي خنك كن نيروگاه پس از متوقف نمودن واحد جهت تعمير سريعا با يك پمپ لجن كش مبادرت به خروج لجن هاي كف برج نموده و پمپ هاي گردش C.W.P (CIRCULATING WATER PUMP) آب خنك شدة برج را وارد مبدل هاي حرارتي مي كنند چون اين پمپ ها توليد جريان متلاطم مي كنند بعد از اين پمپ ها محل تزريق مواد شيميايي به آب برج مي باشد به همين دليل (TURBELANCE) بهترين جا جهت كم كردن مواد معلق و C.D.S نيز بعد از اين پمپ ها مي باشد.
در بعضي از ساختمان برج هاي خنك كننده شير تخليه را از آب خروجي مبدل هاي حرارتي مي گيرند تا رسوب و موادمعلق حاصل وارد برج نگردد. اين طرح چندان مناسب به نظر نمي رسد زيرا بلودان بايستي از آب قبل از ورود به مبدل گرفته شده تادر اثر درجه حرارت رسوب در آن ايجاد نشود .
2- لوله ها : آب سرد حوضچه برج را به وسيله C.W.P ها به مبدل هاي حرارتي و آب گرم شده را از مبدل هاي حرارتي به توزيع كننده آب در برج انتقال مي دهند.
3- توزيع كننده : آب برگشتي از مبدلهاي حرارتي از بالا وارد برج گشته از آنجا به چند شاخه تقسيم و به وسيله باز نمودن ولو مربوطه به توزيع كننده آب وارد حوضچه فوقاني برج مي گردد.
4- حوضچه هاي فوقاني برج كه معمولا از تخته هاي الوار ساخته شده و داراي سوراخ هاي بي شماري بوده كه در درون آن پلاستيك هاي پروانه اي شكل تعبيه شده است تا پخش آب روي بند و بست ها ي داخل برج به نحو مطلوب انجام شود اين حوضچه به علت قرار گرفتن در معرض هوا نقش يك استخر خنك كننده را ايفا مي كند.
راههاي مختلف جهت پخش آب بر روي بندوبست هاي درون برج وجود دارد .
شامل :
الف:استفاده از سرپوش ها كه آب را در جهت مختلف از بالا به پايين يا بالعكس در روي بند و بست هاي برج پخش مي كنند.
ب:استفاده از لوله هاي سوراخ دار.
پ:استفاده از تانكهاي سوراخ دار پخش كن آب .
5- ستون هاي برج .(COLUMN)
ستون ها آهني يا بتوني بوده باعث محكم نگاه داشتن بندو بست هاي برج و ساختار برج مي گردند. تسمه ها نيز در ساختمان برج به كار گرفته مي شود كه ستون هاي آهني و غيره را مستحكم مي نمايند.
6- بادگيرها (LOUVER)
بادگيرها از تخته يا ايرانيت يا غيره بوده كه به صورت مورب در قسمت هاي خارجي ساختمان برج هاي خنك كننده قرار گرفته واز اين طريق است كه نسبت آب به هوا كه بايستي بين 5/1-75/0 باشد برقرار مي گردد. به عبارت ديگر نفوذ هوا به داخل برج توسط بادگيرها انجام پذير بوده كه با تنظيم زاوية آن ها مي توان نفوذ هوا در داخل برج را كنترل نمود.
7- تخته هاي بازيابي آب : (DRIFT ELIMINATOR)
بازياب آب از تخته يا ايرانيت يا آزبست يا غيره است كه جلوي فرار آب توسط هوا را گرفته و مانع خارج شدن آب از برج مي گردد. هر گاه ريزش قطعات آب در برج خنک كننده پديد آيد نشانگر خرابي بازياب يا تغيير زاويه آنها مي باشد.
در بعضي از برجهاي مكنده ودر تمام برجهاي دمنده تخته هاي بازيابي آب در بالاي برج قرار گرفته است ولي در برج هاي مكنده بزرگ به ازاء هر رديف از تخته هاي پخش كننده يك رديف تخته بازيابي قرار گرفته است .

8- تخته هاي پخش كننده آب :
الف: SPLASH PACKING و SPLASH BAR كه آب را به صورت قطره درآورده و از سرعت سقوط آب جلوگيري مي كنند يعني زمان برخورد آب با هوا زياد شده و در نتيجه آب بهتر خنك مي شود و به عبارت ديگر هر چه سرعت سقوط آب كمتر شود برخورد آب با هواي ورودي بيشتر مي شود.
ب:FILM PACKING: سطح وسيعي ازآب را روي تيغه ها به وجود مي آورند به شرح زير :
1- GRID PACKING سري هايي از شبكه هاي چوبي كه بوده توزيع آب را بر عهده دارند .
2-RANDOM PACKING تخته هاي نامنظمي هستند كه با ايجاد مقاومت در مقابل جريان هوا آب را خنك مي كنند.
3- PLATE TYPE FILM PACKING از صفحات پلاستيكي چين دار تشكيل شده اند با زاويه كمتر از 90 درجه ، كمتر از سطح افق در داخل برج قرار گرفته اند و چين هايي روي اين صفحات پلاستيكي در برج هاي HAMUN زياد مورد استفاده قرار مي گيرند و در برخي از برج هاي HAMUN تيغه هاي بازيابي آ ب را نيز از جنس پلاستيك تهيه نموده اند .
عوامل موثر در خنك كردن برجهاي خنك كننده و ساختمان برج هاي خنك كننده به شرح زير است:

1- سطح تماس آب و هوا
راندمان برج ها را با تبديل هر چه بيشتر آب به قطرات ريز آب و سطح تماس بيشتر آب با هوا افزايش
مي دهند.
2- سرعت آب:
اگر سرعت آب را بتوان كاهش داد تا با هواي بيشتري در تماس قرار گيرد، راندمان خنك كننده افزايش پيدا مي كند و این مورد در ساختمان برج هاي خنك كننده باید در نظر گرفته شود.اين عمل توسط تخته هاي پخش كننده آب عملي مي شود نقش مجموعه اين تخته ها اعم از SPLASH BARيا FILM PACKING و غيره در برج هاي خنك كننده جلوگيري از سرعت ريزش آب است.
در چنين شرايطي آب با هوا تماس بيشتري داشته و در نتيجه تبادل حرارتي آن بيشتر مي شود و بر اين اساس در طراحي ها در محيطي كه درجه حرارت آب خروجي از برج و درجه حرارت هواي ورودي به برج نزديك باشد ارتفاع برج را بلندتر اختيار كرده تا از سرعت سقوط آب كاسته شود تا آب در نتيجه تماس با هوا خنك گردد. در چنين وضعيت قيمتهاي برج ها حدود 700-60 درصد بيشتر از برج هايي است كه در محيطي قرارگرفته اند كه اختلاف درجه حرارت آبي خروجي از برج ودرجه حرارت هواي ورودي به برج زياد مي باشد.
3- سرعت جريان هوا :
اگر سرعت دميدن هوا در داخل برج زياد باشد مقداري از آب را همراه خود برده و اگر سرعت كم باشد آب را به خوبي خنك نمي كند. معمولا نسبت L/G يعني نسبت آب به هوا را در برجهاي خنك كننده حدود 5/1 –75/0 پاوند در ساعت در نظر مي گيرند.
تنظيم سرعت هوا در داخل برج به وسيله بادگيرها (LOUVERS) كه مي توان زاويه آنها را كم يا زياد نموده و همچنين توسط تغيير زاويه پره هاي فن دمنده يا مكنده هوا انجام مي گيرد.
4- اختلاف درجه حرارت آب خروجي و هواي ورودي .
5- رطوبت هوا هر چه بيشتر باشد راندمان خنك شدن برج پايين مي آيد .
6- روش پخش آب
نقش شيميست در قسمت آب :
آب مورد استفاده براي سيستم هاي خنك كننده از جمله نيازهاي عمدة بسياري از صنايع است و لذا تصفيه و تهيه آب مطابق استاندارد براي هر واحدي از جمله نيازها در صنايع مي باشد. با همه تدابير به كار گرفته شده در تصفيه آب ها و به دست آوردن آب مورد نياز در صورت عدم كنترل پيامدهايي از قبيل چهار مورد ذكر شده زير را دنبال دارد .
1- خوردگي (CORROSION) و فرسايش.
2- تشكيل رسوب (SCALE)
3- مشكلات ناشي از تشكيل ميكروارگانيزم ها.
4- تجمع لجن ها (FOULING)
براي جلوگيري از اين پيامدها و مشكلات به خصوص خوردگي و رسوب دهي بايد تا حد ممكن از سختي آب مورد استفاده در برجهاي خنك كننده و ساير قسمت ها كاسته شود .

 

کلمات کلیدی :

ساختمان برج هاي خنك كننده

هواساز

هواساز خانگی

تعمیر برج خنک کننده

اگزاست فن

فن کویل کانالی

ایر واشر خانگی

برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبر گلاس

دیدگاهتان را بنویسید