يونيت هيتر (به انگليسي: Unit heater) دستگاهي است که ار آن براي گرم کردن فضاهاي بزرگ نظير سالنهاي سرپوشيده، سالن‌هاي کارخانجات و … استفاده مي‌شود.

يونيت هيتر از قسمتهاي زير تشکيل شده است:

کويل با لوله‌هاي فين دار که در داخل آن آب گرم، داغ و يا بخار به عنوان حامل انرژي حرارتي جريان دارد بر حسب نوع يونيت هيتر ممکن است کويل صاف، مکعبي شکل، گرد و يا دايره‌اي شکل باشد.
پروانه و يا فن که وسيله عبور دادن هوا از کويل و به جريان انداختن هوا در داخل فضاي گرم شونده را بر عهده دارد. اين فن بر حسب ظرفيت و فشار هوادهي ممکن است از نوع ملخي و يا سانتريفوژ باشد.
پره‌هاي جهت دهنده هوا که بوسيله آنها مي‌توان هواي خروجي از يونيت هيتر را به قسمتهاي مختلف محل گرم شونده هدايت کرد
کابينت و يا محفظه که پروانه و کويل در داخل آن و پره‌هاي جهت دهنده هوا بروي آن نصب شده است.
يونيت هيترها از لحاظ مختلفي تقسيم بندي مي‌شوند که به صورت زير مي‌باشند:

از لحاظ واسطه و انرژي حرارتي: در اين طبقه بندي يونيت هيترها به انواع آبي، بخار و برقي تقسيم بندي مي‌شوند.
از لحاظ نوع پروانه: در اين طبقه بندي يونيت هيترها به انواع فن ملخي و سانتريفوژ تقسيم بندي مي‌شوند
از لحاظ ترتيب قرار گرفتن قطعات: در اين روش يونيت هيترها به نوع مکنده (که به وسيله پروانه از روي کويل مکيده مي‌شود) و نوع دمنده (که در آن هوا بوسيله فن به روي کويل دميده مي‌شود) تقسيم بندي مي‌شود
از نظر محل نصب: در اين طبقه بندي يونيت هيترها به انواع سقفي آويزي و زميني دسته بندي مي‌شوند در نوع سقفي آويزي جريان هوا مي‌تواند افقي و يا عمودي باشد و در نوع زميني دستگاه بروي زمين نصب مي‌شود و هوا بوسيله هدايت کننده‌هايي به سمت و محل مورد نظر هدايت مي‌شود:

يونيت هيتر زميني
يونيت هيتر سقفي
كاربرد يونيت هيتر

يونيت هيترها براي موارد زير به کار مي‌روند:

داشتن قدرت حرارتي زياد
جاگيري کمتر مخصوصا در مدلهاي ديواري و سقفي
توزيع بهتر هواي گرم
سرعت زياد در گرم کردن فضا
قابليت نصب و پرتاب هوا بصورت افقي و عمودي

قدرت حرارتي استاندارد

مقدار حرارتي که يک يونيت هيتر در مدت زمان 1 ساعت در فشار هواي 1 اتمسفر با درجه حرارت ورودي 200 درجه فارنهايت و افت درجه حرارت 20 درجه فارنهايت و درجه حرارت هواي ورودي به کويل 60 درجه فارنهايت به محيط منتقل مي‌کند اگر بدون کانال باشد قدرت حرارتي استاندارد ناميده مي‌شود.
انتخاب يونيت هيتر

کارخانه‌هاي سازنده يونيت هيتر توليدات خود را در شرايط استاندارد و يا در شرايط ديگري که مشخص مي‌کنند در جداولي براي مدلهاي مختلف ارائه مي‌دهند که با استفاده از فاکتورهاي مهم زير مي‌توان تعداد و مدل مورد نظر را تعيين کرد:

سيال حامل انرژي
نوع يونيت هيتر مناسب
محل قرار گيري يونيت هيتر
سطح مجاز سروصدا
ظرفيت حرارتي

دیدگاهتان را بنویسید